Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Thomae m. (dat) Latin. Scotland . 1115. ESC XXVIII

Thomas