Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Mercato m. Latin mercatus 'merchant'.

Italy
Latin
1285 Mercati (gen) Perugia1285 p. 157
Cite as: S.L. Uckelman. "Mercato". In S.L. Uckelman, ed. The Dictionary of Medieval Names from European Sources, Edition 2023, no. 1. http://dmnes.org/2023/1/name/Mercato.