Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Bonsimon m. Latin bonus 'good, kind, right, pleasant; valid, useful, healthy' + Simon.

Italy
Latin
1285 Bonsimonis (gen) Perugia1285 p. 158
Cite as: S.L. Uckelman. "Bonsimon". In S.L. Uckelman, ed. The Dictionary of Medieval Names from European Sources, Edition 2023, no. 1. http://dmnes.org/2023/1/name/Bonsimon.