Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Anima f. Latin anima 'life, spirit'.

Italy
Latin
1285 Anime (gen) Perugia1285 p. 160
Cite as: S.L. Uckelman. "Anima". In S.L. Uckelman, ed. The Dictionary of Medieval Names from European Sources, Edition 2023, no. 1. http://dmnes.org/2023/1/name/Anima.