Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Simonis m. (gen) Latin. Italy . 1450. VitAs2 VIII

Simon