Dictionary of Medieval Names
from European Sources

Eadmerum m. (acc) Latin. Scotland . 1120. ESC XXXVII

Edmer